Regulamin serwisu AkademiaJedzenia.pl

Spis treści

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument dotyczący serwisu internetowego www.akademiajedzenia.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy www.akademiajedzenia.pl.
 3. Właściciel Serwisu - Karolina Król, ul. Leszczyńskiego 5/3, 37-700 Przemyśl; NIP: 795 238 79 61, REGON: 180871703.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.
 5. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Serwisu oraz o dostarczenie treści cyfrowych, zawarta pomiędzy właścicielem Serwisu opisanym w punkcie I.2 a danym Użytkownikiem, zgodna z Regulaminem oraz o treści w nim ustalonej.
 6. Abonament – opłata za korzystanie z płatnej części Serwisu w określonym zakresie.

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Z Serwisu mogą korzystać niezarejestrowani Użytkownicy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którzy są uprawnieni wyłącznie do przeglądania treści dostępnych bez opłacania Abonamentu.
 2. Z pełnej funkcjonalności Serwisu, opisanej w punkcie V-tym niniejszego Regulaminu, mogą korzystać jedynie zarejestrowani Użytkownicy, którzy opłacą Abonament.
 3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po uprzedniej akceptacji Regulaminu. Użytkownicy niezarejestrowani akceptują bezwarunkowo wszystkie postanowienia Regulaminu poprzez sam fakt korzystania z Serwisu. Zarejestrowani Użytkownicy zobowiązani są do akceptacji bezwarunkowo niniejszego Regulaminu w ramach procedury rejestracyjnej. W razie odmowy akceptacji Regulaminu rejestracja nie wywołuje żadnych skutków prawnych i nie uprawnia do korzystania z Serwisu na zasadach innych aniżeli zastrzeżonych dla Użytkowników niezarejestrowanych.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja następuje poprzez wpisanie w formularzu rejestracyjnym: adresu „e-mail”, „hasła”, „powtórzeniu hasła” oraz po zaakceptowaniu Regulaminu. W momencie rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany Regulamin Serwisu. Dostęp do konta Użytkownika będzie możliwy po zatwierdzeniu linka aktywacyjnego, przesłanego na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dopiero z chwilą uruchomienia linka – rejestracja zostaje zakończona i Użytkownik będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu niedostępnej dla Użytkowników niezarejestrowanych. Link aktywacyjny traci ważność z upływem 30 dni od chwili wysłania go przez Serwis. Po upływie tego terminu Użytkownik będzie musiał ponownie dokonać rejestracji.
 2. Po zarejestrowaniu się w sposób opisany powyżej zarejestrowani Użytkownicy mogą zalogować się do funkcjonalności Serwisu (opisanych w pkt. V Regulaminu) poprzez podanie adresu e-mail użytego przy rejestracji oraz wybranego hasła.

IV. Funkcjonalności serwisu AkademiaJedzenia.pl świadczone nieodpłatnie

 1. Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu niewymagających Rejestracji ani opłacenia Abonamentu. Korzystanie z części Serwisu wymagającej opłacania Abonamentu nie jest możliwe bez wcześniejszej rejestracji Użytkownika.

V. Funkcjonalności serwisu AkademiaJedzenia.pl świadczone odpłatnie

 1. Do odpłatnych usług Serwisu należy dostęp do poniższych funkcjonalności: a) Planu kroków terapeutycznych, uzyskiwanego na podstawie wypełnionego testu, b) Terapii w postaci kroków, w skład każdego z nich wchodzi film, prezentacja, zadanie i samoocena postępów, c) Dzienniczka kalorii, kalkulującego ilość spożytych kalorii, d) Statystyk stanowiących anonimowe porównanie do innych użytkowników w podobnej sytuacji.
 2. Korzystanie z odpłatnej części Serwisu następuje na mocy Umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, po wniesieniu odpowiedniej opłaty.

VI. Realizacja usługi

 1. Usługa sprzedawana jest za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.akademiajedzenia.pl.
 2. W przypadku Terapii użytkownik wypełnia test diagnostyczny, następnie przechodzi na stronę sprzedażową i opłaca usługę, obejmującą dostęp do Usługi opisanej w punkcie V niniejszego Regulaminu. Po opłaceniu zamówienia oraz po wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do usługi oraz do treści cyfrowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że traci przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania zgody na wcześniejsze rozpoczęcie wykonania świadczenia. Wyraża on również zgodę aby jego oświadczenie w którym wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowej w okolicznościach, które powodują utratę przez niego prawa od odstąpienia zostało utrwalone na innym trwałym nośniku w postaci poczty e-mail.
 3. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług Serwisu nastąpi po zaksięgowaniu zapłaty za usługę. Nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranej usługi.

VII. Polityka reklamacji

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w Usłudze: 1. Braku funkcjonalności opisanych w punkcie V niniejszego Regulaminu. 2. Niezgodności porad z postawioną diagnozą (otrzymanie porad przypisanych do innej diagnozy). 3. Problemów technicznych, nie pozwalających na pełne korzystanie z Usługi, leżących po stronie Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać mailowo na adres: kontakt@akademiajedzenia.pl
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia.

VIII. Opłaty

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług Serwisu jest wykupienie abonamentu usługi. Aktywacja usługi następować będzie każdorazowo po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego oraz po uprzednim wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że traci przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody.
 2. Cena Abonamentu wynosi 61,50 zł brutto. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do stosowania promocji lub zmian cen abonamentów.
 3. Cena usługi wyrażona jest w polskich złotych (PLN) i jest ceną brutto, co oznacza, iż zawiera podatek od towarów i usług (23% VAT).
 4. Usługę można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy przez operatora płatności, którym jest serwis internetowy www.platnosci.pl.
 5. Zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet usługi, może nastąpić wyłącznie w wyniku zasadnej reklamacji Użytkownika uznanej przez Właściciela.
 6. Właściciel Serwisu informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie, w ramach którego został uregulowany, a w szczególności nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

IX. Zarządzenie informacjami

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć opublikowane przez siebie informacje oraz odpowiedzi. Usunięte informacje nie są archiwizowane.
 2. Serwis może bez zgody Użytkownika trwale usunąć opublikowane informacje, zawiadamiając o tym Użytkownika wraz ze wskazaniem przyczyn usunięcia.

X. Dane osobowe. Polityka prywatności.

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (t.j. – Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Akceptacja Regulaminu Serwisu oznacza zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów wewnętrznych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do utworzenia konta Użytkownika i pełnej Rejestracji w Serwisie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników w postaci adresów elektronicznych (adresów e-mail oraz adresów IP komputerów) w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności. Pliki cookies gromadzone są przez Właściciela Serwisu w celu usprawnienia działania spersonalizowanych funkcjonalności. Aplikacje działające w ramach Serwisu zbierają w sposób automatyczny tzw. logi systemowe (m.in. datę i czas wizyty, adres IP), wykorzystywane dla celów administracji serwerami Serwisu, a także do prowadzenia statystyk.
 5. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Prawo wglądu do swoich danych Użytkownicy mogą realizować, przeglądając swój profil.

XI. Odpowiedzialność

 1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu, jak również, za udzielane w Serwisie porady oraz kursy wideo. Serwis jest jedynie formą pomocy, nie zastępuje prawdziwego lekarza ani psychologa. Po specjalistyczną pomoc należy zgłaszać się do odpowiedniego specjalisty. Serwis ma jedynie charakter informacyjny.

XII Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Regulamin wiąże niezarejestrowanych Użytkowników w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin oraz funkcjonowanie i korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 3. O wszelkich zmianach Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową (na adres e-mail podany podczas rejestracji).
 4. Właściciel Serwisu może w każdym czasie odwołać ofertę Serwisu. Nie oznacza to automatycznego zakończenia funkcjonowania Serwisu i nie wymaga to zawiadomienia dotychczasowych Użytkowników.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy, niniejszego Regulaminu oraz korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Do korzystania z usług przez Użytkownika, niezbędne jest posiadanie przez niego minimalnych wymagań technicznych, w szczególności urządzenia wraz z oprogramowaniem umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jego zasobów.
 7. Właściciel serwisu dokłada starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, typów połączeń internetowych i systemów operacyjnych. Jednakże nie może zagwarantować tego, że każda kombinacja tych czynników umożliwi korzystanie ze wszystkich usług i treści Serwisu.
 8. Do korzystania z Serwisu wymagana jest co najmniej jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 33 lub nowszej wersji, Opera w wersji 12.xx lub nowszej wersji, Google Chrome 38 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji, oraz włączenie w tej przeglądarce obsługi plików cookies i Java Script. W pewnych konfiguracjach sprzętowych wymagane jest również zainstalowanie na urządzeniu użytkownika programu Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 9. Właściciel Serwisy nie posiada informacji o negatywnym wpływie jaki treści cyfrowe mogą mieć na urządzenie elektroniczne, które byłyby istotne ze względu na sposób funkcjonowania sprzętu albo samej treści cyfrowej
 10. Serwis nie odpowiada za skutki własnoręcznej konwersji któregokolwiek z dostarczanych formatów cyfrowych i związaną z nimi, potencjalną utratę funkcjonalności / jakości.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wiąże zarejestrowanych Użytkowników do czasu poinformowania przez Właściciela Serwisu o jego zmianie poprzez przedstawienie odpowiedniej informacji po zalogowaniu się do Serwisu. W wypadku zmiany regulaminu Użytkownicy mogą niezwłocznie zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu poprzez usunięcie konta.
 2. Serwis może zostać w każdym czasie zlikwidowany – Użytkownicy zostaną o tym uprzednio zawiadomieni. W razie likwidacji Serwisu przed upływem okresu, na który został wykupiony dostęp do usług, Właściciel Serwisu zwróci poszczególnym Użytkownikom odpowiednią część wniesionych przez nich opłat. O tymczasowym zawieszeniu świadczenia Serwisu zawiadamiani są jedynie zarejestrowani Użytkownicy, którzy uiścili opłatę za korzystanie z Serwisu.
 3. Dane kontaktowe: kontakt@akademiajedzenia.pl Właściciel Serwisu - Karolina Król, ul. Leszczyńskiego 5/3, 37-700 Przemyśl; NIP: 795 238 79 61, REGON: 180871703.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.